• Politiattestansvarlig i klubben er Per Christian Berg, vara er Marit Skretteberg.
 • Alle frivillige/ansatte som klubben krever politiattest fra skal informeres om dette av Politiattestansvarlig. Ferdig utfylt bekreftelse fra klubben til bruk i søknadsprosessen oversendes.
  • Ta kontakt med Per Christian Berg på pcb@hokksund-il.no eller 97707330 for å få tilsendt skjema.
 • Den frivillige/ansatte søker selv elektronisk ved å logge inn på https://attest.politiet.no/. Bekreftelsen fra klubben skal sendes med som vedlegg.
  • Personer under 18 år må ha underskrift fra foresatte og sende søknaden i vanlig post
 • Attesten sendes til den frivillige/ansatte selv, ikke til klubben. Behandlingstid er normalt 14 dager, men vil variere.
 • Når attest er mottatt, tar den frivillige/ansatte selv kontakt med Politiattestansvarlig i klubben for fremvisning av attest. Klubben skal ikke lagre attesten.
 • At attesten er fremvist registreres i Min Idrett hos Norges Idrettsforbund.
  • Det er et krav at alle frivillige/ansatte er medlemmer i klubben.
 • Dersom man ikke fremviser politiattest uten merknader, kan man ikke utføre oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
  • Unntak gjøres i den perioden det tar å innhente politiattest
 • En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

Fornying av attest

NIF sitt regelverk sier at det skal avkreves ny attest etter 3 år, eller når man påtar seg andre oppgaver i klubben. Politiet vil imidlertid ikke utstede attester til personer som tidligere har fått utstedt attest for bruk i idrettslaget (https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/viktig-endring-i-politiattestordningen/). NIF skriver:

“Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.”

Hokksund IL forholder seg til dette inntil videre